1. Anti-discriminatiebeleid

Anti-discriminatiebeleid

Anti-discriminatiebeleid binnen Abeos

**Algemeen uitgangspunt **
De werkwijze van Abeos is er op gericht om medewerkers en werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht diens leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofs¬overtuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Bij de werving en selectie voor de invulling van interne vacatures of vacatures van onze (potentiele) opdrachtgevers worden sollicitanten en/of medewerkers gelijk behandeld doordat wij uitsluitend beoordelen op basis van functie gerelateerde criteria.

**Doel **
Het doel van ons beleid is om richting onze medewerkers en derden (klanten, leveranciers en anderen) duidelijk en transparant te zijn over:

  1. Wat wij verstaan onder discriminatie/ discriminerende verzoeken;
  2. Wat ons standpunt is ten opzichte van discriminatie/ discriminerende verzoeken;
  3. Wat wij verwacht van onze werknemers;
  4. De verantwoordelijkheden van Abeos.

**1. Wat verstaat Abeos onder discriminatie/discriminerende verzoeken **

Onder discriminatie verstaan wij: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, beperking, positie, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst, nationaliteit of op welke grond dan ook.

Dat betekent dat wij niet ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

2. Wat het standpunt is van Abeos ten opzichte van discriminatie/ discriminerende verzoeken
a. Abeos wijst iedere vorm van discriminatie categorisch af.
b. Wij tolereren niet dat onze medewerkers, ongeacht de functie, discriminerend bejegend worden.
c. Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met criteria waardoor indirect onderscheid wordt gemaakt, worden uitsluitend gehonoreerd indien deze criteria legitiem zijn of wel indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging.

**3. Wat verwacht Abeos van haar werknemers **
Dat zij altijd volgens de juiste normen en waarden handelen. Onze medewerkers zijn alert op discriminerende verzoeken van opdrachtgevers en zorgen er samen voor dat we daar geen medewerking aan verlenen.

Als de medewerker twijfelt over het al dan niet aanwezig zijn van een objectieve rechtvaardiging bij een verzoek van een opdrachtgever om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria, of vragen heeft hoe een verzoek af te handelen, kan de medewerker voor overleg terecht bij zijn Flexconsultant/direct leidinggevende.

Als de medewerker discriminatie signaleert en het aan de orde wil stellen, misstanden of wangedrag wil melden en/ of een vertrouwenskwestie aan de hand heeft, kan de medewerker terecht bij zijn Flexconsultant/direct leidinggevende. Indien dit niet leidt tot een voor de medewerker afdoende resultaat kan de medewerker terecht bij de directie. Tevens kan de medewerker zich melden bij de Vertrouwenspersoon.

**4. Verantwoordelijkheden van werkgever **
Wij zijn verantwoordelijk voor:
a. Het creëren van een veilig werkklimaat waar men elkaar met respect bejegent, er ruimte is voor constructief overleg en ongewenst gedrag in welke vorm dan ook voorkomen en aangepakt wordt;
b. Zorgdragen voor kennis van en uitvoering van het antidiscriminatiebeleid. Hieronder wordt onder meer verstaan het er voor zorgdragen dat onze medewerkers:
i. geïnformeerd zijn over en vertrouwd zijn met het beleid;
ii. goede training en instructies hebben gekregen hoe discriminatie en discriminerende verzoeken te herkennen;
iii. voorbereid zijn op de situatie dat zij worden geconfronteerd met een discriminatoir verzoek en weten op welke manier zij het gesprek met opdrachtgevers kunnen voeren en keren;
c. Inleners zullen (jaarlijks) worden geïnformeerd middels een nieuwsbrief dat Abeos zich conformeert aan dit beleid. Indien de situatie zich voordoet bij een inlener dan zal er een maatwerk aanpak worden gehanteerd (incl. schriftelijk registratie) die in de uiterste zin kan leiden tot het einde van de samenwerking;
d. Zorgdragen voor publicatie van het beleid op de website van Abeos;
e. De evaluatie en bijstelling van het beleid.

Abeos anti-discrimination policy

General principle
Abeos’s procedures are aimed at giving employees and jobseekers an equal opportunity of work, regardless of their age, gender, marital status, sexual orientation, philosophical, political or religious beliefs, race, ethnic origin or nationality. In the recruitment and selection process for the filling of internal vacancies or vacancies of our current or potential clients, applicants and employees are treated equally because we only evaluate on the basis of job-related criteria.

Aim
The aim of our policy is to be clear and transparent to our employees and third parties (customers, suppliers and others) in relation to:

  1. What we define as discrimination/discriminatory requests;
  2. What our point of view is with regard to discrimination/discriminatory requests;
  3. What we expect of our employees;
  4. Abeos’s responsibilities.

1. How does Abeos define discrimination/discriminatory requests?

We define discrimination as making a direct or indirect distinction between persons on the basis of age, gender, marital status, disability, position, sexual orientation, philosophical, political or religious beliefs, race, ethnic origin or nationality or any other grounds.

This means we do not accept requests from clients to make a distinction between persons in recruitment and selection on the basis of criteria that are not necessary or relevant for the proper performance of the position.

2. What is Abeos’s standpoint with regard to discrimination/discriminatory requests?
a. Abeos categorically condemns all forms of discrimination.
b. We do not tolerate discrimination against our employees, regardless of their position.
c. Requests by clients to apply criteria that lead to indirect distinction will only be complied with if these criteria are legitimate, or in the case of objective justification.

3. What does Abeos expect of its employees?
Abeos expects its employees to act in accordance with proper standards and values at all times. Our employees are alert to discriminatory requests by clients, and together ensure that we do not comply with them.

If the employee has doubts on whether there is an objective justification for a client’s request to take certain criteria into account in recruitment and selection, or has questions about how to deal with a request, the employee can consult his or her flex consultant/line manager.

If the employee identifies discrimination and wishes to bring it up for discussion, wishes to report malpractices or misconduct and/or is faced with a issue of confidence, the employee can contact his or her flex consultant/line manager. If that does not lead to a result that is satisfactory for the employee, he or she can contact senior management, or report to the confidential counsellor.

4. Responsibilities of the employer
We are responsible for:
a. Creating a safe working climate in which people treat each other with respect, there is space for constructive consultation, and improper behaviour in any form is prevented and addressed.
b. Ensuring knowledge and implementation of the anti-discrimination policy. This means, without being limited to, ensuring that our employees:
i. are informed of and familiar with the policy;
ii. have received good training and instruction on how to recognise discrimination and discriminatory requests;
iii. are prepared to deal with a situation in which they are confronted with a discriminatory request, and know how they can discuss the request with clients and halt it;
c. Informing hirers by means of an (annual) newsletter that Abeos conforms with this policy. If this situation arises with a hirer, then a case-by-case approach (including written registration) will be applied that can ultimately lead to the ending of the collaboration;
d. Ensuring publication of the policy on the Abeos website;
e. Evaluating and revising the policy.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door gebruik te maken van de site stem je hiermee in. Voor meer informatie, lees onze Privacy statement
Wil je dat we geen gebruik maken van jouw cookies, klik dan hier.