Abeos
  1. Gebruikersvoorwaarden opdrachtgever

Gebruikersvoorwaarden opdrachtgever

1. Definities

Onderstaande begrippen hebben in de gebruikersvoorwaarden de volgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld:

a) Intellectuele eigendomsrechten: Auteursrechten, octrooirechten, databaserechten, merkrechten, modelrechten, handelsnaamrechten, rechten op ontwerpen, knowhow en vertrouwelijke informatie en alle overige intellectuele eigendoms- rechten of vergelijkbare vormen van bescherming in Nederland en elders in de wereld.

b) Materiaal: Alle teksten, software, databestanden, formats, grafische afbeeldingen, foto’s, logo’s, geluiden, muziek, merken, software, (persoons)gegevens en elk ander door of namens Abeos ontwikkeld materiaal dat onderdeel is van Mijn Abeos alsmede materiaal van derden dat met toestemming van die derden beschikbaar wordt gesteld op Mijn Abeos, met inbegrip van het ontwerp, de structuur, de selectie, rangschikking, ‘look en feel’ ed. van dergelijk materiaal.

c) Mijn Abeos: Alle (digitale en/of beveiligde) gedeelten van de websites van Abeos, waaronder de Abeos App (MatchAB®) en de Abeos Portal. In deze gebruikersvoorwaarden wordt gedoeld op de beveiligde gedeelten voor gebruikers, meer in het bijzonder op de gedeelten van de websites waarop informatie wordt uitgewisseld over en in het kader van de diensten die Abeos als opdrachtnemer/opdrachtgever verricht.

d) Gebruikers: Gebruikers zijn natuurlijke en rechtspersonen die gebruik maken en/of toegang hebben tot Mijn Abeos en die zich hebben geregistreerd en waarvan de registratie is bevestigd door Abeos.

e) Opdrachtgever: Een opdrachtgever is een specifieke gebruiker die opdrachten voor werknemers in Nederland uitschrijft via Mijn Abeos alsmede een werknemer selecteert en aanvaardt via Mijn Abeos op het gebied van bemiddeling, ter beschikkingstelling van uitzendkrachten (daaronder begrepen payrolling) en/of inhuur van flexwerkers en/of zelfstandige opdrachtnemers.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van Mijn Abeos. Zij vormen de basis waarop u toegang krijgt en gebruik mag maken van Mijn Abeos. Abeos vraagt u de gebruikersvoorwaarden te lezen en – mede namens de opdrachtgever die u vertegenwoordigt – te accorderen voordat u toegang krijgt tot (meer) informatie op en gebruik kan maken van Mijn Abeos. Door akkoord te gaan met deze gebruikersvoorwaarden ga je ook akkoord met het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website. Je kunt de gebruikersvoorwaarden printen of opslaan voor jouw eigen administratie.

2.1 Abeos behoudt zich het recht voor deze gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen inzicht aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. Abeos zal de aangepaste gebruikersvoorwaarden op Mijn Abeos plaatsen. Telkens wanneer u Mijn Abeos gebruikt zijn de op dat moment geldende gebruikersvoorwaarden van toepassing. Het is uw verantwoordelijkheid om van tijd tot tijd te controleren of de gebruikersvoorwaarden zijn aangepast en kennis te nemen van die aanpassingen.

2.2 Deze gebruikersvoorwaarden laten onverlet de toepasselijkheid van de overige (algemene en specifieke) voorwaarden die van toepassing zijn op de dienstverlening van Abeos in het kader waarvan u toegang krijgt tot Mijn Abeos.

3. Toegang tot Mijn Abeos

3.1 U krijgt uitsluitend toegang tot Mijn Abeos in het kader van uw werkzaamheden voor de opdrachtgever met wie Abeos samenwerkt. U kunt namens de opdrachtgever toegang krijgen tot Mijn Abeos indien:

a. u namens de opdrachtgever contacten onderhoudt met Abeos. U krijgt alleen toegang tot die informatie die naar het redelijk oordeel van Abeos voor u relevant is in het kader van de samenwerking tussen de opdrachtgever en Abeos. Als contactpersoon kunt u om praktische redenen één of meerdere collega’s het recht verlenen om de voor u toegankelijke informatie in te zien en, indien van toepassing handelingen te verrichten zoals het verstrekken van opdrachten en het controleren en corrigeren van door kandidaats via mijn Abeos ingediende urendeclaraties. U dient echter terughoudend, met inachtneming van het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden, met deze bevoegdheid om te gaan; en/of

b. een onder a. bedoelde contactpersoon van de opdrachtgever u (tijdelijk) inzage- en/of gebruiksrecht heeft verleend.

3.2 Door akkoord te gaan met deze gebruikersvoorwaarden bevestigt u bevoegd te zijn om namens de opdrachtgever toegang te hebben tot en gebruik te maken van Mijn Abeos, deze gebruikersvoorwaarden te aanvaarden en indien u een contactpersoon bent als bedoeld in artikel 3.1 sub a – inzage en/of gebruiksrechten te verlenen aan door u aan te wijzen personen. Abeos behoudt zich het recht voor bij de opdrachtgever of anderszins na te gaan of u hiertoe inderdaad bevoegd bent.

3.3 Alvorens toegang te krijgen tot Mijn Abeos dient u een account/profiel aan te maken.

3.4 U bent volledig verantwoordelijk voor de bescherming van uw accountgegevens en alle activiteiten die uit hoofde van uw account plaatsvinden. U dient uw accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden. Indien u bekend wordt met ongeautoriseerd gebruik van uw account(gegevens) of van enige andere inbreuk op de beveiliging van uw account dient u uw contactpersoon bij Abeos hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bent u uw accountgegevens kwijt, dan kunt u die zelf via het inlogscherm van Mijn Abeos opnieuw aanvragen.

4. Gebruik van Mijn Abeos

4.1 Mijn Abeos wordt door Abeos beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de dienstverlening van Abeos. Mijn Abeos kan door u, afhankelijk de met de opdrachtgever overeengekomen dienstverlening, onder meer gebruikt worden voor: het aanleveren van gegevens, het aangaan van opdrachten, het controleren en indien nodig corrigeren van door kandidaat(s) ingediende urendeclaratie(s) en/of om (eigen) informatie, daaronder begrepen afspraken, met betrekking tot de dienstverlening in te zien.

4.2 Abeos verstrekt u een persoonlijk, niet exclusief recht om Mijn Abeos te gebruiken. Behoudens het in art. 3.1 sub a bepaalde kan dit recht niet worden overgedragen aan een ander.

4.3 U dient alle instructies van Abeos met betrekking tot het gebruik van Mijn Abeos en het Materiaal strikt op te volgen. Daarnaast dient u zich bij het gebruik van Mijn Abeos en het Materiaal te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving. Opdrachtgever verklaart de op hem van toepassing zijnde wetgeving en cao’s te volgen en te respecteren.

4.4 Voor zover u zelf informatie doorgeeft (waaronder ook wordt verstaan het corrigeren van de door de kandidaat ingevoerde urendeclaraties) via Mijn Abeos of per e-mail dient deze correct en volledig te zijn. Abeos gaat ervan uit dat de informatie die u doorgeeft correct en volledig is. Op Abeos rust geen verantwoordelijkheid om de door u ingevoerde gegevens op volledigheid of juistheid te controleren. Indien hierover door Abeos toch wordt geadviseerd, dan geschiedt dit onverplicht en zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid hiervoor. U en de opdrachtgever zijn jegens Abeos aansprakelijk voor schade in verband met het niet juist of volledig zijn van de door u aan Abeos verstrekte informatie en zullen Abeos ter zake vrijwaren.

4.5 Indien u Mijn Abeos gebruikt voor het controleren en indien nodig corrigeren van de door de kandidaat ingediende urendeclaratie(s), houdt u dan rekening met het volgende: u ontvangt per e-mail bericht dat een kandidaat via Mijn Abeos een urendeclaratie over de afgelopen werkweek heeft ingediend. U dient de door de kandidaat ingevulde gegevens zorgvuldig op juistheid en volledigheid te controleren. De factuur zal aan de hand van de urendeclaratie worden opgemaakt. Indien de urendeclaratie onjuist of onvolledig is, dan kunt u de urendeclaratie – binnen 5 werkdagen na afloop van de betreffende werkweek – via Mijn Abeos corrigeren. Daarna gaan wij er van uit dat u de urendeclaratie heeft goedgekeurd;

a. corrigeert u de urendeclaratie uiterlijk de eerste maandag (of, indien sprake is van een feestdag, de eerstvolgende werkdag) na de week waarop de declaratie betrekking heeft, vóór 17.30 uur dan zal de correctie worden meegenomen bij het opmaken van de factuur;

b. corrigeert u de urendeclaratie na voornoemd tijdstip (doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na afloop van de betreffende werkweek) dan ontvangt u een credit- of aanvullende factuur.

4.6 Indien via Mijn Abeos opdrachten worden verstrekt of urendeclaraties worden afgehandeld, dan zijn – behoudens door u conform lid 5 van dit artikel doorgevoerde correcties, die niet door de kandidaat worden betwist – voor de administratie ten behoeve van die opdracht(en) of urendeclaratie(s) en de daarvoor verschuldigde vergoedingen de gegevens geregistreerd in Mijn Abeos beslissend. Abeos zal bij een betwisting van de in rekening gebrachte bedragen hier op een redelijke en transparante wijze onderzoek naar doen en u en/of de opdrachtgever van de resultaten op de hoogte brengen. De opdrachtgever heeft niet het recht betalingen op te schorten op grond van een dergelijke betwisting.

4.7 Abeos kan u in sommige gevallen een e-mailnotificatie sturen, indien nieuwe informatie via Mijn Abeos aan u beschikbaar wordt gesteld. Abeos is hier echter niet toe verplicht. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat Mijn Abeos en uw e-mail regelmatig worden gecontroleerd, ook indien u bijvoorbeeld afwezig bent wegens ziekte, verlof of om andere redenen. In dat geval kunt u een collega tijdelijk het in artikel 3.1 bedoelde recht verlenen. Uw collega ontvangt dan ook de e-mailnotificaties.

4.8 Alle telecommunicatiekosten verbonden aan het gebruik van Mijn Abeos zijn voor uw rekening respectievelijk die van de opdrachtgever.

4.9 Abeos behoudt zich het recht voor periodiek uw accountgegevens te (laten) wijzigen of - om welke reden dan ook - accounts zonder vooraankondiging te sluiten. Sluiting van het account zal in ieder geval aan de orde zijn:
a. indien u of de opdrachtgever aangeeft dat u niet (langer) bevoegd bent om toegang te hebben tot en gebruik te maken van Mijn Abeos;
b. indien u zich niet houdt aan het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden of de wet.

5. Intellectuele eigendomsrechten

5.1 Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 van deze gebruiksvoorwaarden is het toegestaan een kopie van (delen van) de informatie op Mijn Abeos en/of deze gebruikersvoorwaarden te maken en/of op te slaan voor rechtmatig gebruik ten behoeve van de opdrachtgever. Onder ‘rechtmatig gebruik’ wordt onder andere begrepen: gebruik in verband met de uitvoering van de overeenkomst(en) tussen de opdrachtgever en Abeos

a. gebruik ter voldoening aan wettelijke (bewaar)verplichtingen van de opdrachtgever;

b. gebruik voor het beperken of vaststellen van (de omvang van) de (inleners- of keten)aansprakelijkheid van de opdrachtgever.

5.2 Het is verboden om de informatie die Abeos via de website beschikbaar stelt, zoals vacatures, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Abeos, al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin en de gebruikersvoorwaarden is het toegestaan om op de website van Abeos geplaatste vacatures te tonen op een eigen vacaturesite, mits hierbij wordt vermeld dat de vacature wordt aangeboden door Abeos en hierbij een link naar de website van Abeos wordt opgenomen.

6. Privacy en geheimhouding

6.1 Om u toegang te kunnen verlenen tot Mijn Abeos heeft Abeos uw naam, e-mailadres en geslacht nodig. Abeos zal vertrouwelijk met deze gegevens omgaan en deze alleen gebruiken om u in de gelegenheid te stellen een account aan te maken en met u te communiceren over en in het kader van Mijn Abeos en de dienstverlening van Abeos aan de opdrachtgever.

6.2 De informatie op Mijn Abeos is van vertrouwelijke aard en bevat persoonsgegevens. U dient zorgvuldig met deze informatie om te gaan. De informatie mag alleen worden gebruikt voor zover dat nodig is voor de doelen waarvoor deze aan u verstrekt wordt, te weten (afhankelijk van de aard van de met de opdrachtgever overeengekomen dienstverlening kunnen alle of meerdere van de genoemde doelen van toepassing zijn):

a. het plaatsen en afhandelen van aanvragen/opdrachten;

b. het controleren en indien nodig corrigeren van door kandidaat ingediende urendeclaraties

c. identificatie van (aspirant-)kandidaat of zelfstandige opdrachtnemers;

d. de beoordeling van de geschiktheid en beschikbaarheid van (aspirant-) kandidaat of zelfstandige opdrachtnemers voor vervulling van de aanvraag/opdracht;

e. de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst(en) tussen de opdrachtgever en Abeos;

f. de uitvoering van wet- en regelgeving, waaronder begrepen de beperking of vaststelling van (de omvang van) inleners/ketenaansprakelijkheid; en/of

g. interne managementinformatie.

Uw verwerking van de informatie dient ook overigens te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

6.3 De informatie op Mijn Abeos mag niet ter beschikking worden gesteld aan derden, tenzij dit geschiedt in het kader van de uitvoering van een wettelijke verplichting en/of met schriftelijke toestemming van Abeos. Onder ‘derden’ worden in dit artikel niet andere contactpersonen als bedoeld in artikel 3.1 sub b verstaan.

6.4 Voor zover de door u verstrekte informatie persoonsgegevens omvat en voor de verstrekking van deze persoonsgegevens uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene is vereist, gaat Abeos er van uit dat u over deze toestemming beschikt. U en de opdrachtgever zijn jegens Abeos aansprakelijk voor schade als gevolg van het ontbreken van deze toestemming of het anderszins bij het verstrekken en verwerken van de persoonsgegevens niet naleven van de in lid 2 bedoelde wet- en regelgeving en zullen Abeos vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake.

7. Gebruik Mijn Abeos in de app

7.1 Deze voorwaarden van de app (MatchAB) vormen een aanvulling op de gebruikersvoorwaarden en zijn specifiek van toepassing bij het gebruik van de MatchAB.

7.2 Het doel van de MatchAB is het eenvoudig tot stand brengen van een match tussen opdrachtgever en werknemer. Abeos biedt middels MatchAB een platform aan waarop opdrachtgever en werknemer met elkaar in contact kunnen komen voor de terbeschikkingstelling van werknemers door Abeos aan opdrachtgevers.

7.3 Zodra opdrachtgever een account heeft aangemaakt en deze is geactiveerd en gevalideerd kan de opdrachtgever meteen een vacature plaatsen. De vacature van de opdrachtgever blijft geldig tot aan de deadline ervan, totdat de vacature is vervuld en/of de vacature door de opdrachtgever voor totstandkoming van een match is ingetrokken. Opdrachtgever zal bij het plaatsen van vacatures alle geldende wet- en regelgeving in acht nemen en vrijwaart Abeos voor alle aanspraken die in dat kader kunnen ontstaan. Het is onder meer verboden discriminerende vacatures te plaatsen.

7.4 Zodra opdrachtgever en werknemer beide akkoord zijn met de voorwaarden van de uit te voeren opdracht, komt er een match tot stand waarbij het volgende heeft te gelden:

- werknemer zal aan de opdrachtgever als uitzendkracht ter beschikking worden gesteld onder de voorwaarden die bij aanvang zijn overeengekomen alsook onder toepassing van de Algemene Voorwaarden van Abeos. Onze algemene voorwaarden kun je hier raadplegen.
- een match tussen opdrachtgever en werknemer komt tot stand op basis van volgordelijkheid, met dien verstande dat de rangorde van een match wordt bepaald op basis van de tijdregistratie die bij Abeos bekend is.

7.5 Op basis van iedere match tussen opdrachtgever en werknemer stelt Abeos opdracht- en uitzendbevestigingen op conform de aangeleverde gegevens en conform de van toepassing zijnde voorwaarden.

7.6 Voor Abeos gelden alle gegevens opgenomen in de voorwaarden en de gegevens opgegeven bij het aanmaken van een opdracht in de MatchAB als basis voor:

- het opstellen van de bevestigingen voor uitzendarbeid van de door de opdrachtgever aangevraagde kandidaten;
- het correct verlonen van de kandidaten op basis van de van toepassing zijnde beloningsregeling, conform de elementen zoals vermeld in de ABU CAO;
- de duur van de opdracht welke door de opdrachtgever is aangegeven;
- de incassering en facturatie aan de opdrachtgever.

7.7 De opdracht wordt in de MatchAB bevestigd. De opdracht is daarmee definitief. Annulering van een opdracht is in beginsel niet mogelijk. Indien er niettemin een annulering van een opdracht plaatsvindt, wordt voor iedere annulering een vergoeding ten bedrage van 50% het geldende opdrachtgeverstarief (met een minimum van € 150,-) voor de betrokken kandidaat over een periode die gelijk staat aan de opdracht in rekening gebracht.

7.8 Indien opdrachtgever oneigenlijk en/of onrechtmatig gebruik maakt van de MatchAB verbeurt opdrachtgever ten behoeve van Abeos, zonder voorafgaande sommatie of gerechtelijke tussenkomst een direct opeisbare boete aan Abeos van € 25.000,- te vermeerderen met € 2.500,- voor elke dag of een gedeelte van een dag dat zulk een overtreding zal voortduren, zonder dat enige schade of enig verlies zal moeten worden aangetoond, onverminderd het recht van Abeos om in plaats van de boete een vergoeding voor de geleden schade te vorderen. Onder oneigenlijk en/of onrechtmatig gebruik valt onder meer het buiten Abeos contact leggen met dan wel het tot stand laten komen van een ter schikking stelling met een kandidaat.

7.9 Opdrachtgever is (op basis van de Arbowet) verantwoordelijk voor veilige arbeidsomstandigheden. Dit betreft o.a. doch niet uitsluitend: het voor aanvang van de werkzaamheden voorlichten van medewerkers over de risico's de te nemen maatregelen op basis van de Risico-Inventarisatie en -Evaluatie, het inwerken van medewerkers, het houden van toezicht en het verstrekken van doeltreffende en passende PBM's.