1. Gebruikersvoorwaarden voor werknemers

Gebruikersvoorwaarden voor werknemers

1. Algemeen

1.1 Mijn Abeos is het besloten gedeelte van de website en/of app van Abeos. Met een account op Mijn Abeos kan je - onder meer - op vacatures reageren, jouw sollicitaties bekijken en jouw gegevens beheren. Ga je via Abeos aan de slag bij één van onze opdrachtgevers, dan heb je via Mijn Abeos tot twee jaar na einde dienstverband toegang tot relevante informatie in verband met jouw werkzaamheden, waaronder de bevestiging(en) van jouw uitzendovereenkomst(en) en/of jouw salaris- en jaaropgave. Afhankelijk van de opdrachtgever waarvoor je werkt, kan je via Mijn Abeos ook digitaal jouw uren verantwoorden, jouw rooster inzien en/of je beschikbaarheid doorgeven.

1.2 Het aanmaken van een account is zowel voor jou als voor Abeos geheel vrijblijvend. Het verplicht jou niet om werk te zoeken of te accepteren en het verplicht Abeos niet om jou werk aan te bieden. Heb je een open of gerichte sollicitatie verzonden of op andere wijze aan Abeos kenbaar gemaakt dat je op zoek bent naar of geïnteresseerd bent in (ander) werk, dan gaan we ervan uit dat je bemiddeld wilt worden en dat we dus – mondeling, schriftelijk en/of digitaal – contact met je op mogen nemen in verband met (mogelijk) werk en alles wat daarmee verband houdt, zoals het updaten/aanvullen van je profiel. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is jouw profiel zichtbaar voor - en kan je benaderd worden door - alle onderdelen (dochtermaatschappijen) van Abeos.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze gebruikersvoorwaarden en het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website en of app zijn van toepassing op elk gebruik van Mijn Abeos door natuurlijke personen, daaronder begrepen ZZP-ers, niet zijnde (potentiële) opdrachtgevers van Abeos. Zij vormen de basis waarop je toegang krijgt en gebruik mag maken van Mijn Abeos. Abeos vraagt je deze voorwaarden te lezen en te accorderen voordat je toegang krijgt en gebruik kunt maken van Mijn Abeos. Door akkoord te gaan met deze gebruikersvoorwaarden ga je ook akkoord met het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website. Je kunt de gebruikersvoorwaarden printen of opslaan voor jouw eigen administratie.

2.2 Abeos behoudt zich het recht voor de inhoud van deze gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen inzicht te wijzigen. Abeos zal de aangepaste gebruikersvoorwaarden op haar website plaatsen. Bij gebruik van Mijn Abeos zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.

2.3 Deze gebruikersvoorwaarden laten onverlet de toepasselijkheid van specifieke tussen jou en Abeos overeengekomen of overeen te komen voorwaarden, bijvoorbeeld de voorwaarden van een uitzendovereenkomst of opdrachtovereenkomst.

3. Toegang tot Mijn Abeos

3.1 Voor het gebruik van – een onderdeel van – Mijn Abeos is een combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord (hierna: ‘accountgegevens’) nodig. Je ontvangt een e-mail van Abeos met je gebruikersnaam en wachtwoord. Het wachtwoord moet je bij de eerste inlog direct wijzigen. Het gebruik van de accountgegevens is strikt persoonlijk. Je dient jouw accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden. Je bent verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die met jouw accountgegevens worden uitgevoerd. Indien je reden hebt om aan te nemen dat derden jouw accountgegevens kennen, wijzig dan direct jouw wachtwoord.

4. Profiel in Mijn Abeos

4.1 Jouw profiel gebruiken wij om onze dienstverlening beter af te kunnen stemmen op jouw wensen, voorkeuren en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd. Jouw profiel is opgebouwd uit de gegevens die je bij ons achterlaat en selecties die je zelf maakt. Ook kunnen we jouw zoekgedrag gebruiken om je beter op weg te helpen. Jouw gegevens kun je inzien en aanpassen. Hoe beter jouw profiel is ingevuld, hoe beter we je kunnen helpen. Zorg in ieder geval dat je gegevens correct zijn en up-to-date. Je kunt altijd verzoeken om tussenkomst van een medewerker van Abeos. Heb je vragen dan kun je contact opnemen met de contactpersoon vermeld in jouw account op de website.

4.2 Wil je dat jouw account en daarmee jouw profiel verwijderd wordt? Dit kun je zelf aangeven in Mijn Abeos. Je komt dan niet meer voor in het actieve bestand en wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Abeos. Na drie maanden worden je gegevens definitief verwijderd (bij Werving & Selectie is deze periode twee jaar ten behoeve van claims). Als je jouw account verwijdert, zal je in de toekomst als je wilt solliciteren bij Abeos een nieuw profiel moeten aanmaken.

4.3 Als je twee jaar lang geen gebruik maakt van jouw profiel zullen wij na twee jaar je gegevens verwijderen. Hiervan word je van tevoren op de hoogte gesteld.

4.4 Indien je hebt gewerkt voor Abeos gelden andere bewaartermijnen. In dat geval zijn jouw gegevens tot twee jaar na einde dienstverband in Mijn Abeos zichtbaar. Deze persoonsgegevens worden vervolgens na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Bepaalde persoonsgegevens zijn dan ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits (5 jaar na einde kalenderjaar) en fiscale verplichtingen (7 jaar na einde kalenderjaar) langer beschikbaar voor Abeos.

4.5 Abeos behoudt zich het recht voor jouw account(s) zonder vooraankondiging te sluiten, indien je je niet houdt aan het bepaalde in deze gebruikersvoorwaarden of de wet. Daarnaast is Abeos gerechtigd jouw account(s) te sluiten indien je een bepaalde tijd geen gebruik meer hebt gemaakt van Mijn Abeos, uit dienst bent bij Abeos en/of niet meer bij Abeos staat ingeschreven voor vast of tijdelijk werk. Indien je nog niet wil dat jouw account na twee jaar wordt verwijderd dan kun je dat voorkomen door: jouw profiel bij te werken, je beschikbaarheid aan te geven of door gericht te solliciteren op een vacature. Jouw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor Abeos overeenkomstig de daarvoor vastgestelde doelen en termijnen. In ons privacy statement kun je hier meer over lezen.

5. Gebruik van Mijn Abeos

5.1 Je dient je bij het gebruik van Mijn Abeos te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, de toepasselijke gebruiksvoorwaarden en alle instructies van Abeos – op Mijn Abeos, per e-mail of anderszins beschikbaar gesteld – met betrekking tot het gebruik van Mijn Abeos. Daarnaast dien je de gebruiksinstructies regelmatig door te nemen in verband met eventuele wijzigingen of aanvullingen daarop.

5.2 Toegang tot en gebruik van Mijn Abeos voor werknemers is voorbehouden aan natuurlijke personen, die op zoek zijn naar of geïnteresseerd zijn in (ander) werk voor hen zelf of gebruik willen maken van de andere mogelijkheden in Mijn Abeos. (De informatie op) Mijn Abeos is uitsluitend bestemd voor eigen persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan een account op Mijn Abeos aan te maken onder een valse naam en/of Mijn Abeos oneigenlijk te gebruiken, bijvoorbeeld om nadere informatie omtrent vacatures te verkrijgen en die aan te wenden om buiten Abeos om bij de betreffende opdrachtgever te solliciteren of eigen kandidaten voor te stellen.

5.3 Mijn Abeos wordt gebruikt voor elektronische opgave en uitwisseling van gegevens met betrekking tot alle eventueel met jou te sluiten uitzendovereenkomsten en wijzigingen daarin en andere voor de uitzending of detachering relevante informatie, zoals bijvoorbeeld jouw beschikbaarheid en de uren waarop je bent ingeroosterd. We verwachten dat je de gegevens in Mijn Abeos regelmatig bijwerkt en daar waar nodig tijdig reageert.

5.4 Je kan Mijn Abeos niet gebruiken als opslagplaats van unieke gegevens of back-up daarvan. De informatie op Mijn Abeos wordt niet onbeperkt voor je getoond en bewaard. Je dient zelf zorg te dragen voor een adequate back-up van gegevens. Je bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van op jou rustende bewaarverplichtingen op grond van wet, regelgeving of overeenkomst.

5.5 Als je twee jaar lang geen gebruik maakt van jouw profiel zullen wij na twee jaar je gegevens verwijderen. Hiervan word je van tevoren op de hoogte gesteld. Indien je voor ons hebt gewerkt, zijn jouw gegevens tot twee jaar nadat je voor het laatst voor ons hebt gewerkt, voor jou beschikbaar in Mijn Abeos. Zorg zelf tijdig voor een adequate back-up van jouw gegevens.

6. Gebruik Mijn Abeos in de app

6.1 Deze voorwaarden van de app (matchAB) vormen een aanvulling op de gebruikersvoorwaarden en zijn specifiek van toepassing bij het gebruik van de matchAB.

6.2 Het doel van de matchAB is het eenvoudig tot stand brengen van een match tussen opdrachtgever en werknemer. Abeos biedt middels matchAB een platform aan waarop een opdrachtgever en werknemer met elkaar in contact kunnen komen voor de terbeschikkingstelling van werknemers door Abeos aan opdrachtgevers.

6.3 Jij geeft door het aanvaarden van deze gebruikersvoorwaarden toestemming aan Abeos om contact op te nemen met de bedrijven, die vermeldt zijn bij de registratie, om informatie in te winnen omtrent jouw vroegere functies en verantwoordelijkheden evenals de kwaliteit van jouw werk bij die bedrijven. Het is de jou in beginsel (en zonder mededeling voorafgaand) niet toegestaan te reageren op een vacature bij een opdrachtgever waar jij reeds eerder werk in dezelfde of gelijkwaardige functie hebt verricht.

6.4 Jij verklaart je akkoord dat alle documenten (waaronder de arbeidsovereenkomst en de uitzendbevestigingen) via elektronische weg aan jou ter schikking worden gesteld.

6.5 In geval van een daadwerkelijke terbeschikkingstelling van jou door Abeos zal de betaling van het loon gebeuren via overschrijving op het door jou opgegeven persoonlijk bankrekeningnummer. Jij verklaart je hier uitdrukkelijk mee akkoord. Terbeschikkingstelling door Abeos is enkel mogelijk na opgave van o.a. het bankrekeningnummer.

6.6 Zodra opdrachtgever en jij beide akkoord zijn met de voorwaarden van de uit te voeren opdracht, komt er een match tot stand waarbij het volgende heeft te gelden:
- jij zal aan de opdrachtgever als uitzendkracht ter beschikking worden gesteld onder de voorwaarden die bij aanvang zijn overeengekomen;
- een match tussen opdrachtgever en jou komt tot stand op basis van volgordelijkheid, met dien verstande dat de rangorde van een match wordt bepaald op basis van de tijdregistratie die bij Abeos bekend is.

6.7 Op basis van een match ontvang jij een uitzendbevestiging conform de van toepassing zijnde voorwaarden. Pas na ontvangst van de uitzendbevestiging is de match definitief. Alsdan ben jij verplicht het overeengekomen werk te gaan verrichten.

7. Werking en beschikbaarheid Mijn Abeos

7.1 Abeos zal zich redelijkerwijs inspannen om de beschikbaarheid en kwaliteit van Mijn Abeos te waarborgen. Abeos staat echter niet in voor de ongestoorde werking en beschikbaarheid van Mijn Abeos. Abeos is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor storingen of verminderde beschikbaarheid van Mijn Abeos door overmacht (waaronder begrepen storingen op het internet, hacking, denial of service attacks) en/of door handelen of nalaten van jou zelf of door jou ingeschakelde derden en sluit iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

7.2 Je dient storingen in Mijn Abeos direct aan Abeos te melden via telefoonnummer: 088 - 199 20 00. Je bent gehouden medewerking te verlenen aan een eventueel storingsonderzoek.

7.3 Abeos is gerechtigd (maar niet verplicht) Mijn Abeos aan te passen, onder meer in verband met haar bedrijfsprocessen of technologische ontwikkelingen. Daarbij kan bestaande functionaliteit worden aangepast, aangevuld of verwijderd. Abeos zal je, waar nodig en mogelijk, vooraf informeren omtrent aanpassingen, die een wezenlijke impact hebben op jouw samenwerking met Abeos.

7.4 Abeos kan digitaal of anderszins ondersteuning geven bij het gebruik van Mijn Abeos. Zij is daartoe echter niet verplicht.

8. Informatie op Mijn Abeos

8.1 Indien je via de website en/of app en/of per e-mail informatie aan Abeos doorgeeft ben je er zelf voor verantwoordelijk dat deze informatie correct, relevant en volledig is. Abeos mag er bij haar dienstverlening vanuit gaan dat dit het geval is. Abeos is bevoegd maar niet verplicht om informatie waaronder informatie van gebruikers, die niet (meer) juist of volledig blijkt te zijn zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen.

8.2 Ten aanzien van de inhoud van de door jou verzonden/geüploade informatie en het tijdstip van ontvangst daarvan door Abeos is de registratie hiervan in de systemen van Abeos beslissend.

8.3 Het is niet toegestaan berichten te verzenden of te plaatsen en/of materiaal te uploaden met een misleidende, beledigende, discriminerende of anderszins onrechtmatige of – naar de mening van Abeos – onbehoorlijke of onnodig krenkende inhoud. Abeos behoudt zich het recht voor dergelijke berichten en/of uploads niet te plaatsen of zonder vooraankondiging te verwijderen of te wijzigen.

9. Beveiliging

9.1 Abeos neemt beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot en gebruik van gegevens in Mijn Abeos te voorkomen. In ieder geval worden de volgende maatregelen genomen:
a. de computer hardware waarop de gegevens van gebruikers worden opgeslagen, zal worden geplaatst in ruimtes waartoe alleen geautoriseerde personen toegang hebben en die beveiligd zijn met branddetectieapparatuur en een toegangscontrolesysteem;

b. Abeos maakt gebruik van antivirus programma’s en encryptie om gegevens en bestanden zo goed mogelijk te beschermen tegen hackers en bekende virussen;

c. Abeos gebruikt zogenaamde firewall technieken om alleen geautoriseerde gebruikers van buiten en binnen Abeos toegang te geven tot de voor hen relevante gegevens.

9.2 Men dient zich ervan bewust te zijn dat het onmogelijk is om volledig uit te sluiten dat gegevens onbevoegd en/of onrechtmatig worden gebruikt of ongewild worden aangetast of verloren gaan. Abeos aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid indien gegevens, ondanks de genomen maatregelen, ongewild worden aangetast of verloren gaan dan wel onrechtmatig of onbevoegd worden ingezien en/of, tenzij dit te wijten is aan de grove schuld of opzet van Abeos.

10. Privacy

Via Mijn Abeos en bij het aanmaken van een account voor Mijn Abeos wordt vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, verwerkt. Abeos zal jouw persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Mocht je het gevoel hebben dat dit niet gebeurt, laat het ons dan weten via jouw contactpersoon. Meer informatie hierover vind je in het privacy statement.

11. Voorwaarden Incentieve programma

a. Met het Incentieve programma spaar je punten voor het verkrijgen van bepaalde producten en/of diensten. Bij gebruikmaking van de matchAB wordt je automatisch deelnemer van het incentieve programma.

b. Voor elk gewerkt uur ontvang je één (1) punt.

c. Een punt vertegenwoordigt een bepaalde waarde in het incentieve programma.

e. Punten kunnen niet worden ingewisseld tegen geld.

f. Punten vertegenwoordigen geen geldelijke waarde.

g. Punten vervallen binnen een maand na uitdiensttreding.

h. Punten zijn niet overdraagbaar.

i. Voor jouw actuele saldo kun je terecht op Mijn Abeos

Cookies

Wij maken gebruik van cookies. Door gebruik te maken van de site stem je hiermee in. Voor meer informatie, lees onze Privacy statement
Wil je dat we geen gebruik maken van jouw cookies, klik dan hier.