Abeos
  1. Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

1. Inleiding

Deze website en de app wordt aan u beschikbaar gesteld door de Coöperatieve Vereniging Agrarische Bedrijfsverzorging U.A (C.V.A.B.) alsmede de aan haar gelieerde ondernemingen (hierna zowel afzonderlijk als gezamenlijk te noemen: “Abeos”). Abeos is statutair gevestigd en kantoorhoudende te Almen aan de Scheggertdijk 22. Abeos is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08036357.

2. Algemeen

2.1 Door gebruik te maken van de website en/of de app gaat u onvoorwaardelijk akkoord met deze gebruikersvoorwaarden. Abeos behoudt zich het recht voor de inhoud van deze voorwaarden (eenzijdig) te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de op dat moment geldende (gebruikers)voorwaarden, zoals vermeld op de website, portal en/of app, van toepassing.

2.2 Nederlands recht is van toepassing op de toegang tot, het gebruik en de werking van onze website, portal en/of app, de gebruikersvoorwaarden (algemeen deel en specifieke voorwaarden Mijn Abeos), onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekking (kunnen) hebben. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd om van dergelijke geschillen kennis te nemen.

3. Intellectuele eigendomsrechten

Alle Intellectuele eigendomsrechten op de website en/of de app daaronder begrepen de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, software en alle overige werken waar u via de website en/of app toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan Abeos of haar licentiegevers. Abeos verstrekt u een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website en/of app met inachtneming van de wet en de gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om de informatie die Abeos via de website en/of app beschikbaar stelt, zoals vacatures, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Abeos, al dan niet gebundeld met eigen diensten te herverkopen, aan derden op andere basis aan te bieden of ten behoeve van derden te gebruiken. In afwijking van het bepaalde in de vorige zin is het toegestaan om op de website en/of app van Abeos geplaatste vacatures te tonen op een eigen vacaturesite, mits hierbij wordt vermeld dat de vacature wordt aangeboden door Abeos en hierbij een link naar de website van Abeos wordt opgenomen.

4. Website

4.1 Aan de inhoud en samenstelling van de website en/of app wordt veel aandacht besteed. Niettemin kan Abeos er niet voor instaan dat de informatie op de website altijd juist en volledig is. Evenmin kan Abeos instaan voor de continue beschikbaarheid en ongestoorde werking van de website en/ app. Abeos sluit iedere aansprakelijkheid ter zake uit, behoudens voor zover sprake is van opzet op grove schuld van Abeos. Abeos is gerechtigd de beschikbaarheid van de website en/of app op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassing of onderhoud. Daarnaast behoudt Abeos zich het recht voor om op de website en/of app aangeboden informatie en diensten zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

4.2 De website en/of app bevat hyperlinks naar websites van derden. Abeos is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites.

4.3 Abeos gaat vertrouwelijk om met uw (persoons)gegevens. Meer informatie hierover vindt u in ons privacy statement.

4.4 Het is niet toegestaan om deze website en/of app te gebruiken op een manier die Abeos, de overige gebruikers van de website of andere derden zou kunnen hinderen en/of anderszins het goede functioneren van de website en/of app en/of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten. Onverminderd haar overige rechten behoudt Abeos zich het recht voor om u zonder vooraankondiging (voortaan) de verdere toegang tot (het besloten gedeelte van) de website en/of app en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, indien u zich niet aan de gebruikersvoorwaarden houdt of anderszins onrechtmatig handelt jegens Abeos of derden.

4.5 Deze website en/of app bevat een besloten gedeelte (hierna: ‘Mijn Abeos’), dat alleen bestemd is voor personen die rechtmatig beschikken over de inloggegevens, benodigd om gebruik te maken van (een onderdeel van) het besloten gedeelte. Mijn Abeos is toegankelijk via de website en/of via de app. Met de app of via de portal heeft u inzicht in (een gedeelte van) uw Mijn Abeos account. Het is andere gebruikers verboden zich onrechtmatig toegang te verschaffen tot (een onderdeel van) dit besloten gedeelte, door bijvoorbeeld een valse naam te gebruiken en/of beveiligingsmaatregelen te omzeilen.

Mijn Abeos

Voor het rechtmatig gebruik van Mijn Abeos gelden - in aanvulling op het algemeen deel van de gebruikersvoorwaarden - de volgende specifieke voorwaarden:

gebruikersvoorwaarden Mijn Abeos voor werknemers

gebruikersvoorwaarden Mijn Abeos voor opdrachtgever